Občanské právo a právní vztahy k nemovitostem

 • komplexní úprava otázek smluvních vztahů - vyhotovení všech druhů smluv, právní rozbory uzavřených smluv, výpovědi smluv, smluvní a zákonná odpovědnost za vady, zajištění závazků
  • sepis smluv (i budoucích) – kupních, s možností složení kupní ceny do advokátní úschovy, darovacích, zástavních, o věcných břemenech, zajišťovací převod vlastnického práva k nemovitostem, včetně ověření totožnosti účastníků smluv za účelem vkladu do katastru nemovitostí (úřední ověření podpisu), vyhotovení návrhu na vklad vlastnických a jiných věcných práva do katastru nemovitostí
  • sepis smluv o převodech členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu
  • řešení otázek věcných břemen, zástavního a zadržovacího práva - vznik, změna, zánik
  • vyhotovení smluv o výstavbě
  • řešení nájemních vztahů týkajících se bytových i nebytových prostor (smlouvy nájemní, podnájemní)
 • zastupování v řízeních před katastrálními úřady
 • zastoupení klientů v katastrálním řízení při dispozicích s nemovitostmi, zejména při převodech nemovitostí a majetkovém vypořádání práv k nemovitostem
 • řešení otázek vlastnického práva, podílového spoluvlastnictví, společného jmění manželů - výkon, ochrana, vypořádání, sousedská práva
 • poskytování právních služeb pro družstva a společenství vlastníků jednotek, vypracování prohlášení vlastníka budovy a smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví, jejich vklady do katastru nemovitostí
 • uplatňování náhrady škody, uplatňování nároku na náhradu škody
 • úprava odpovědnosti za škodu - zvláštní typy odpovědnosti (za škodu způsobenou nezletilým nebo nezpůsobilou osobu, za škodu na věcech odložených nebo vnesených)
 • řešení otázek odpovědnosti za škody na zdraví
 • řešení otázek bezdůvodného obohacení
 • komplexní úprava problematiky dědického právaZpět na seznam poskytovaných služeb